Raporto abuzimin

Nëse besoni se përmbajtja që shihni në Kosovoyouth.com bie në një ose më shume nga kategoritë e mësipërme, mund ta raportoni tek ne duke përdorur formularin e mëposhtëm:

Është politika jonë t’u përgjigjemi njoftimeve të qarta të pretenduara të shkeljes së të drejtës së autorit. Nëse zotëroni të drejtat e autorit të materialit ose postoni në Kosovoyouth.com, na njoftoni menjëherë.

Ne mbrojmë përdoruesit tanë dhe ne së bashku me privatësinë e juaj qëndrojmë në përparësinë tonë kryesore. Përdoruesit tanë nuk lejohen të krijojnë përmbajtje ose pyetje që përgjigjen për informacion konfidencial. Ne nuk i lejojmë përdoruesit të krijojnë pyetje që kërkojnë informacion konfidencial të një të anketuari si fjalëkalimet.

Platforma jonë dhe mjetet e saj nuk kërkojnë regjistrim të kredit kartelave, numrin e llogarisë bankare ose lloje të ngjashme të informacionit privat. Ju lutem vini re se ne mund të heqim të dhëna pjesërisht ose të plota, dhe/ose të bllokojmë llogari që nuk përputhen.

Ne nuk lejojmë postën e bezdisshme ose përmbajtje që transmetojnë viruse, mashtrime dhe përpjekje për të instaluar softuer pa miratimin e përdoruesit.

Përdoruesit me sjellje të ngjashme do të raportohen tek autoritetet dhe do të fshihen përgjithmonë.

Përdoruesit nuk mund të postojnë ose të shpërndajnë përmbajtje të cilat promovojnë urrejtje ose dhunë ndaj grupeve të tjera bazuar në racë, etni, fe, paaftësi, gjini, moshë, orientim seksual ose identitet gjinor.

Ne gjithashtu do të fshijmë përmbajtje që kërcënon, ngacmon ose keqtrajton të tjerët ose promovon veprimtari të rrezikshme dhe të paligjshme dhe të paligjshme. Ne nuk i lejojmë përdoruesit të publikojnë përmbajtje që përshkruan lakuriqësinë, aktet grafike seksuale ose materiale të tjera eksplicite seksuale.